Διαθέτοντας πιστοποίηση, τεχνογνωσία και πλήρη εξοπλισμό, πραγματοποιούμε τους απαραίτητους περιοδικούς ελέγχους σε δοχεία υψηλής και χαμηλής πίεσης. Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από την νομοθεσία και περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, παχυμέτρηση ελασμάτων με την μέθοδο των υπερήχων, έλεγχος ασφαλιστικών βαλβίδων και διενέργεια υδραυλικής δοκιμής.

 

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. είναι αναγνωρισμένη εταιρεία από τον διαπιστευμένο φορέα ΕΒΕΤΑΜ για να λειτουργεί βάσει νόμου ως κέντρο επανελέγχου για τα παρακάτω είδη:

fiales

Α. Κέντρο Επανελέγχου: με έγκριση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με την οδηγία 2010/35/ΕΕ & ADR 2011

 1. Μεταφερόμενες Φιάλες αερίου-Χαλύβδινες Φιάλες Αερίου άνευ ραφής
 2. Μεταφερόμενες Φιάλες αερίου-Συγκολλητές Φιάλες Αερίου από Ανθρακούχο Χάλυβα
 3. Μεταφερόμενες Φιάλες αερίου-Φιάλες Διαλυμένης Ασετιλίνης
 4. Μεταφερόμενες Φιάλες αερίου- Φιάλες Αερίου  από Κράμα Αλουμινίου άνευ ραφής

 

 

Β. Βεβαίωση για την έγκριση κανονισμού λειτουργιάς κέντρου επανελέγχου φιαλών, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. 14165/Φ. 17.4/373/28.07.93

 1. Δοχεία Πίεσης Όγκου Μεγαλύτερου από 150 lt και μικρότερου από 450 lt
 2. Χαλύβδινες Φιάλες Άνευ Ραφής (πλην των υπαγόμενων στον ADR)
 3. Χαλύβδινες Φιάλες με Ραφή (πλην των υπαγόμενων στον ADR)
 4. Φιάλες Κράματος Αλουμινίου Άνευ Ραφής (πλην των υπαγόμενων στον ADR)
 

 

Στόχοι του περιοδικού ελέγχου είναι:

 1. Συμμόρφωση προς την νομοθεσία.
 2. Ασφάλεια χρήσης και διασφάλιση της ποιότητας του περιέκτη
 3. Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του περιέκτη

FaLang translation system by Faboba